Disclaimer

Disclaimer
Deze website is eigendom van Tallship Twister BV.
Met het bezoeken van deze website accepteert u deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan Tallship Twister BV of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Tallship Twister BV delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit
Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Tallship Twister BV deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Verantwoordelijkheid
Tallship Twister BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website, of van bijdragen van derden in het gastenboek.
Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op deze site kunt u melden aan de webbeheerder: info@twistersailing.com

Aansprakelijkheid
Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch Tallship Twister BV noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens Tallship Twister BV is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.

Privacybeleid Chartermaatschappij Tallship Twister BV
Tallship Twister BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.tallship Twister Bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tallship Twister BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Tallship Twister BV
Sumatrakade 165
1019PJ Amsterdam
info@twistersailing.com

Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Tallship Twister bv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: Voor de uitvoering van een overeenkomst met u; Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen; Voor het verbeteren van onze website.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht (man/vrouw)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nr / BTW-nr
 • Paspoort-/identiteitskaartnummer
 • Gegevens m.b.t. uw dieet  of andere (medische) bijzonderheden die voor het belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met u
 • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon indien u tijdens de reis iets overkomt.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Tallship Twister BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Tallship Twister BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;
 • IP-adressen worden geregistreerd en tijden opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.