Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. De vervoerder: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is om een ​​of meer van de in deze voorwaarden genoemde overeenkomsten met de klant te ondertekenen.
 2. De klant: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is om een ​​of meer van de in deze voorwaarden genoemde overeenkomsten te ondertekenen met de vervoerder.
 3. De overeenkomst: elke overeenkomst die in deze voorwaarden tussen aanbieder en klant is geregeld.
 4. De gast: elke derde partij aan wie de koerier toestemming verleent om het schip te betreden op basis van de overeenkomst ondertekend door de klant.
 5. De boottocht: het totaal van de cruise met en het verblijf aan boord van het schip gedurende de periode vermeld in de overeenkomst.
 6. De bagage: bagage die de klant en / of een gast comfortabel in één keer kan meenemen; bestaande uit koffers, tassen, tassen en / of rugzakken.
 7. Het schip: het schip zoals vermeld in de overeenkomst.
 8. De prijs: de prijs die als zodanig in de overeenkomst wordt genoemd.
 9. De kapitein: de persoon die de leiding heeft over het schip.

Artikel 2. toepasselijkheid

2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, inclusief aanbiedingen met betrekking tot de totstandkoming van deze overeenkomst, die de vervoerder ondertekent met de klant met betrekking tot de transport- en / of cateringdiensten en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin, tenzij anders is bepaald. Akkoord.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de vervoerder en de gast. De klant is hiervoor verantwoordelijk en vrijwaart de vervoerder voor alle claims die de gastheer en / of enige andere vervoerder op de aansprakelijkheid van de vervoerder doet, voor zover de aansprakelijkheid van de vervoerder zou worden vrijgesteld als de klant deze claim tegen de vervoerder zou indienen.

2.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle natuurlijke en rechtspersonen die worden ingehuurd door de koerier in de ruimste zin, of zijn aangeworven bij het sluiten en / of uitvoeren van het contract.

2.4 Deze voorwaarden zijn geldig, exclusief en uitdrukkelijk verwerpen alle andere gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5 Individuele wijzigingen of toevoegingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

2.6 Deze voorwaarden kunnen vanuit het Nederlands in een andere taal zijn vertaald. In het geval van mogelijke verschillen in de teksten die uit deze vertaling voortvloeien, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3. Het aanbod / inschrijving

3.1. Een algemeen aanbod van de vervoerder, onder meer door middel van brochures, advertenties en websites is optioneel en kan door de vervoerder worden herroepen. De intrekking moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in elk geval binnen twee werkdagen na aanvaarding door de klant.

3.2 Een individuele aanbieding zal door de vervoerder schriftelijk of elektronisch worden gedaan, met een datum. Deze bepaling geeft duidelijk aan of het een bindend of onherroepelijk aanbod betreft en omvat de deadline.

Het aanbod luidt:

 1. de totale reissom en het percentage dat vooraf moet worden betaald;
 2. de betaalwijze;
 3. het maximale aantal gasten per schip;
 4. de plaats, datum en tijd van inscheping en ontscheping;

De eerste aanbieding gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand, behalve in het geval van intrekking als bedoeld in Artikel 3.1, door aanvaarding door de klant van het aanbod. De vervoerder stuurt na de totstandkoming van de overeenkomst een schriftelijke of elektronische bevestiging naar de klant.

4.2 De klant zal de vervoerder vóór of uiterlijk vóór vertrek alle informatie verstrekken over zichzelf en de gasten die hij of zij heeft geregistreerd.

Artikel 5. annulering

5.1 Als de klant het contract wenst te annuleren, moet hij dit zo snel mogelijk schriftelijk melden bij een koerier. De datum van ontvangst door de koerier geldt als datum van ontbinding.

5.2 In geval van annulering moet de klant de vervoerder een vaste vergoeding vergoeden.

Compensatie voor het schip:

 • 15% bij annulering tot 6 maanden voor vertrek;
 • 20% bij annulering tot 5 maanden voor vertrek;
 • 30% bij annulering tot 4 maanden voor vertrek;
 • 40% bij annulering tot 3 maanden voor vertrek;
 • 50% bij annulering tot 2 maanden voor vertrek;
 • 75% bij annulering tot 1 maand voor vertrek;
 • 90% bij annulering tot 1 een dag voor vertrek;
 • 100% in geval van annulering op de dag van vertrek.

Compensatiecatering en andere diensten:

 • 15% bij annulering tot 2 maanden voor vertrek;
 • 25% bij annulering tot 1 maand voor vertrek;
 • 50% bij annulering tot 2 weken voor vertrek;
 • 75% bij annulering tot 1 week voor vertrek;
 • 95% bij annulering tot 1 een dag voor vertrek;
 • 100% in geval van annulering op de dag van vertrek.

Indien de schade die de vervoerder als gevolg van de annulering lijdt groter is dan de bovengenoemde vaste bedragen met meer dan 15%, is de vervoerder gerechtigd de extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

5.3 In geval van annulering kan de klant de vervoerder om een ​​vervanging door een derde vragen. In het geval dat de vervoerder instemt met een vervanging, is de klant slechts een bedrag van € 150.00 verschuldigd.

Artikel 6. Opschorting en annulering

6.1 Indien een van de partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de andere partij gerechtigd de betreffende verbintenis op te schorten, tenzij de tekortkoming de opschorting niet rechtvaardigt vanwege de bijzondere aard of het geringe belang ervan.

6.2 Mochten beide partijen zich niet houden aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, dan is de andere partij gerechtigd de betreffende verbintenis te annuleren, tenzij de tekortkoming de opschorting niet rechtvaardigt vanwege de bijzondere aard of het geringe belang ervan.

6.3 De koerier heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen in geval van:

 • Faillissement van de klant, of indien moratorium wordt verleend aan de klant, als er schuldsanering is of als de klant onder curatele wordt gesteld;
 • De klant die zijn verplichtingen niet binnen 5-werkdagen nakomt nadat hij schriftelijk in kennis is gesteld van zijn verzuim om zich aan de overeenkomst te houden.
 • Een situatie zoals vermeld in Artikel 11 paragraaf 2, 3 en 4.
 • Het schip is niet beschikbaar vanwege onvoorziene omstandigheden en ondanks het leveren van voldoende inspanningen door de vervoerder is het niet mogelijk om een ​​ander vergelijkbaar schip aan te bieden.

6.4 De beëindiging of ontbinding dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van de redenen. De overeenkomst wordt als buitengerechtelijk ontbonden beschouwd nadat de klant de beëindigingsbrief heeft ontvangen, maar ten minste 5 dagen na het versturen van de beëindigingsbrief.

6.5 Als de oorzaak van de annulering of beëindiging aan de klant kan worden toegeschreven, zal de daaruit voortvloeiende schade door de klant worden betaald.

Artikel 7. De prijs en prijswijzigingen

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, is de prijs exclusief de haven-, brug-, sluis- en schuurkosten, evenals lokale belastingen en andere heffingen, zoals belasting en brandstofkosten. Deze kosten moeten door de klant aan boord worden betaald.

7.2 Wijzigingen in belastingen, invoerrechten en soortgelijke overheidsbelastingen worden altijd in rekening gebracht.

7.3 Een verhoging van de prijzen wordt door de vervoerder in rekening gebracht voor zover deze van invloed is op de overeengekomen prijs, als deze plaatsvindt nadat het contract is ondertekend.

7.4 Als, als gevolg van prijsverhogingen als bedoeld in de vorige paragraaf, de prijs met meer dan 15% stijgt, heeft de klant het recht om het contract te annuleren of ervan af te zien.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling dient contant te geschieden op het moment van de boeking, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling betekent ook dat het verschuldigde bedrag wordt betaald op een door de koerier opgegeven bankrekening of via een elektronische betaling die door banken wordt erkend. De datum die wordt vermeld op de bankafschriften van de vervoerder wordt beschouwd als de datum van betaling.

8.2 Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de klant betalen volgens de voorwaarden en tarieven volgens de overeenkomst.

Artikel 9. Niet tijdig betalen

9.1 De klant is na het verstrijken van de betalingsdatum in gebreke. De vervoerder stuurt een betalingsherinnering na het verstrijken van deze datum en geeft de klant de mogelijkheid om binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.

9.2 Als het openstaande bedrag na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, heeft de koerier het recht om rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit tarief is gelijk aan het wettelijke tarief plus 3% per jaar over het verschuldigde bedrag.

9.3 Als de klant na de dagvaarding niet meer betaalt, heeft de vervoerder het recht om dit bedrag te verhogen met de incassokosten. Deze incassokosten omvatten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn:

 • 15% over de eerste € 2,500.00 van de claim met een minimum van € 40.00;
 • 10% op de volgende € 2,500.00 van de claim;
 • 5% op volgende € 5,000.00 van de claim;
 • 1% voor de volgende € 15,000.00 van de claim,
 •  tenzij de klant aantoont dat de vervoerder minder schade lijdt.

9.4 Klachten over facturering moeten, bij voorkeur schriftelijk en duidelijk omschreven en gedocumenteerd, onmiddellijk na ontvangst van de factuur worden verzonden aan de vervoerder.

Artikel 10. Vervoersverplichtingen

10.1 De koerier voert de cruise naar beste kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit.

10.2 De vervoerder zorgt ervoor dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke vereisten van het land waar het schip is geregistreerd.
10.3 De route wordt in overleg met de klant afgesproken, tenzij anders overeengekomen, vooraf door de vervoerder en / of kapitein.

10.4 De koerier en / of kapitein heeft te allen tijde het recht om de cruise te veranderen vanwege nautische redenen. Het onderstaande omvat ook het wijzigen van de plaats van vertrek en / of plaats van aankomst en / of het niet uitvaren. Nautische redenen omvatten het weer, getij, verstopping van waterwegen en de toestand van het schip.

10.5 In de gevallen genoemd in het vorige lid, zal de vervoerder en / of kapitein in overleg met de klant proberen een andere oplossing te vinden. Eventuele extra kosten, indien redelijk, zijn voor rekening van de klant. De vervoerder en / of kapitein zal beslissen of de gekozen oplossing redelijkerwijs uitvoerbaar is.

Artikel 11. Verplichtingen klanten (en gasten)

11.1 De klant moet het schip aan het einde van de cruise schoon inleveren en met een volledige inventaris in dezelfde staat waarin hij het schip bij instappen vond, tenzij anders overeengekomen.

11.2 De klant en gasten moeten de wettelijke en fatsoenlijke levensstandaard tijdens de cruise respecteren.

11.3 De instructies van de koerier en / of de kapitein en / of andere bemanningsleden moeten strikt worden gevolgd voor order en veiligheid.

11.4 Indien naar de mening van de vervoerder en / of aanvoerder, de klant en / of niet-naleving van paragraaf 2 en 3, de vervoerder en / of de kapitein het recht heeft de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en / of de toegang tot de verzenden naar de klant en / of gast, tenzij het falen de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege de speciale aard of het geringe belang ervan

11.5 Het is de klant en gasten niet toegestaan ​​om andere goederen aan boord te vervoeren dan bagage, tenzij voorafgaande toestemming expliciet is verleend door de vervoerder en / of kapitein.

11.6 Het is de klant en gasten niet toegestaan ​​om (huisdieren) aan boord te vervoeren, tenzij vooraf uitdrukkelijk toestemming is verleend door de koerier en / of kapitein.

11.7 Het is de klant en gasten niet toegestaan ​​om materialen of voorwerpen mee te brengen of mee te nemen die de gezondheid, het welzijn en / of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar kunnen brengen. Inbegrepen zijn in ieder geval: gevaarlijke stoffen, explosieven, radioactieve en / of giftige stoffen, smokkelwaar, wapens, munitie en drugs.

11.8 De klant moet op de dag van aankomst een lijst met de namen van de gasten overhandigen aan de kapitein.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan ​​alle onvoorziene omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of voorkomen, indien deze omstandigheid door de vervoerder niet kan worden vermeden en deze volgens de wet, het contract of sociale opvattingen aan de vervoerder moet worden verantwoord.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke schade aan het schip waardoor het schip niet meer geschikt is voor het overeengekomen doel en de schade niet te wijten is aan omstandigheden die de luchtvaartmaatschappij had kunnen voorzien of voorkomen.

12.3 Na beëindiging van het contract als gevolg van overmacht, heeft de vervoerder recht op vergoeding van zijn kosten in de mate waarin deze zijn gemaakt voordat kon worden verwacht dat de overmacht de overeenkomst zou opzeggen en voor zover de klant van het werk profiteert.

Artikel 13. Aansprakelijkheidsmaatschappij

13.1 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dood of letsel en / of goederen voor zover veroorzaakt door omstandigheden die een zorgvuldige vervoerder niet had kunnen voorkomen en de transporteur de gevolgen niet kon voorkomen. De vervoerder is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en de goede werking van het schip als vervoermiddel.

Vermoed wordt dat een zorgvuldige vervoerder de volgende omstandigheden niet kon vermijden: brand, ontploffing, hitte, kou, voorkomen van knaagdieren of ongedierte, verslechtering, lekkage, fusie, ontvlambaarheid en corrosie.

13.2 De aansprakelijkheid van de vervoerder is, behalve in gevallen van eigen opzet of roekeloosheid, beperkt tot Artikel 8: Nederlands Burgerlijk Wetboek (BWN) 518 en Nederlands Burgerlijk Wetboek (8: 983), bedrag nader gespecificeerd volgens Nederlands Orde in de Raad (Nederlands: AMvB).

13.3 De vergoeding die de vervoerder hem eventueel verschuldigd is wegens het niet naleven van de artikel 10 verplichting is beperkt tot de overeengekomen prijs voor de huur van het schip.

13.4 Als de vervoerder bewijst dat schuld of nalatigheid van de klant en / of gast de schade heeft veroorzaakt of heeft bijgedragen, zal de aansprakelijkheid van de vervoerder geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.

13.5 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen start- en / of eindtijden of het ter beschikking stellen van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip niet beschikbaar was vanwege onvoorziene omstandigheden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid klant (en gasten)

De klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door de gasten die door hem zijn uitgenodigd om aan boord te blijven, tenzij de schade te wijten is aan het handelen of nalaten van de vervoerder.

Artikel 15. klachten

15.1 Klachten over de uitvoering van het contract moeten volledig worden omschreven en duidelijk omschreven worden ingediend bij de vervoerder en / of de kapitein nadat de klant de gebreken heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.

15.2 Klachten over facturen moeten indien mogelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betreffende factuur worden ingediend, schriftelijk en duidelijk toegelicht aan de vervoerder en / of kapitein.

15.3 De gevolgen van het niet tijdig indienen van een klacht zijn voor rekening van de klant.

Artikel 16. geschillen

Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Alleen de rechtbank in het district waar de luchtvaartmaatschappij een kantoor heeft, is bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen. De klant heeft het recht om zich tegen deze keuze te verzetten en ervoor te kiezen het geschil door een juridisch bevoegde rechter te laten beslechten binnen één maand na de vervoerder nadat de keuze is gemaakt.

EnglishDutch
Terug naar boven